Informatie voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional, WMO-adviseur of doorverwijzer wil je dat cliënten deskundige hulp krijgen. Als organizer kan ik begeleiding en coaching bieden aan mensen met (of zonder) psychische aandoeningen waarbij één of meerdere executieve functies zijn aangedaan (bv. volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning en prioritering, organisatievermogen en timemanagement).
Ik heb contracten met de gemeentes Gorinchem, Molenlanden, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden voor het leveren van individuele begeleiding vanuit een WMO indicatie. Daarbuiten kan begeleiding worden geboden vanuit een PGB, of vanuit eigen middelen.

Praktische begeleiding:
De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en is gericht op:
– het vergroten van de zelfredzaamheid
– de regie over het dagelijks leven toe te laten nemen
– het sociale netwerk te versterken
Dit gebeurt door praktische, dagelijkse oplossingen aan te reiken die aansluiten bij de psychische en fysieke mogelijkheden van de cliënt. Een organizer kan als praktisch verlengstuk werken van andere hulpverleners zoals de POH, maatschappelijk werker of psycholoog.

Chronische desorganisatie:
Cliënten die doorverwezen worden ondervinden veel hinder en onrust van hun chronische desorganisatie. Dit is een verzamelnaam voor situaties waarin het moeilijk is om zelf voor structuur en overzicht te zorgen. Dit uit zich vaak in grote hoeveelheden ongeorganiseerde spullen / papieren in huis en een gebrek aan overzicht in de administratie en het huishouden. Tevens kan het plannen en prioriteren, en het aanbrengen van structuur in de dag/week moeite kosten.

Oorzaken chronische desorganisatie:
Deze problematiek kan te wijten zijn aan o.a. functiebeperkingen en ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD, depressieve stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen maar ook aan trauma en stress gerelateerde klachten zoals PTSS en burn-out. De genoemde problematiek kan daarnaast ook ontstaan zijn door NAH, (beginnende) dementie en andere geheugenproblemen. Tevens kan overbelasting door langdurige intensieve mantelzorg leiden tot chronische desorganisatie bijv. in zorg-intensieve gezinnen.

Vertrouwen:
Voor een cliënt kan het een hele drempel zijn om iemand toe te laten in huis. Vaak is er sprake van een gevoel van machteloosheid, schaamte en/of falen. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Voor mij staan wederzijds respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen hierbij centraal.

Mijn werkwijze:
Elke cliënt is anders en elk proces is anders, daardoor vraagt elke situatie om maatwerk. Samen met de cliënt bekijken we waar hij/zij de meeste hinder van ondervindt en bepalen we de behoeftes en doelen. Doordat ik oprecht luister en aansluit bij de persoonlijkheid, leerstijl en capaciteiten van de cliënten, kunnen zij (organisatie)vaardigheden ontwikkelen en beter leren om prioriteiten te stellen. We gaan doelgericht aan de slag en trainen nieuw gedrag in.

Doel van de begeleiding:
Door het creëren van structuur, overzicht en handige routines kan er meer rust ontstaan en werken we stap voor stap aan het herstellen van de balans. Door psycho-educatie wordt het eigen inzicht vergroot. Dit verbetert de zelfredzaamheid; hierdoor neemt de regie over het dagelijks leven toe en wordt het zelfvertrouwen en welbevinden vergroot. 

Continuïteit en kwaliteit:
Op dit moment is er geen wachtlijst. Een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek kan op korte termijn ingepland worden.

Mocht ik onverhoopt voor langere tijd uit de running zijn; dan is er vanuit onze intervisie-groep een vervangende organizer beschikbaar.
Ik werk met een klant specifiek begeleidingsplan, maak na elke sessie een kort verslag en draag zorg voor (tussentijdse) evaluaties.
Als lid van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organizers) werk ik volgens onze gedragscode. Dit garandeert professionaliteit, zorgvuldigheid en discretie. Door 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven ben ik gewend doelgericht te werken. Daarnaast heb ik inmiddels ruime kennis en ervaring met het coachen en professioneel begeleiden van gedragsveranderingsprocessen. 
Het kwaliteitsplan van Biezonder georganiseerd is ter inzage bij mij op te vragen.

Voor vragen of overleg ben ik altijd bereikbaar.

Neem gerust contact op.